Naar werk of opleiding: ESF-projecten

 • Brugproject

Het OCMW van Sint-Niklaas verbindt zich ertoe werkervaring aan te bieden aan jongeren uit het deeltijds onderwijs met een brugproject. Hiervoor werken we samen met de twee centra voor deeltijds onderwijs in Sint-Niklaas: het Centrum Deeltijds Onderwijs Newton en het Centrum Leren en Werken VTS.

Een brugproject bevindt zich tussen het voortraject (attitudes aanleren in klasgroep) en een reguliere tewerkstelling. Het accent ligt op het bijbrengen van arbeidsattitudes en -vaardigheden.

Het OCMW biedt werkervaring aan gedurende maximum 800u (ongeveer  tien maanden) met als korte termijn doelen de jongeren algemene (arbeids)attitudes te laten verwerven (stiptheid, nauwkeurigheid, teamgeest, arbeidstempo, hygiëne, zelfstandigheid… ). Het uiteindelijke doel op lange termijn is de participatie aan de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Dit houdt in dat de jongeren naast het schoolgaan twintig uur in de week actief op de werkvloer meewerken. Binnen onze brugwerking zijn er drie brugcoaches actief. Zij zijn de brugfiguur tussen de jongere, zijn/haar ouders, de school en de werkvloer. Zij staan in voor het garanderen van begeleiding op maat.

 

 • Sleutel naar werk of opleiding

Het OCMW Sint-Niklaas is promotor van de oproep 360 van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om armoede te bestrijden en te voorkomen. Samen met de partners samenlevingsopbouw  Oost-Vlaanderen en Groep Intro bieden we  een voortraject “sleutel naar werk of opleiding" aan  voor moeders in generatiearmoede. Over de twee projectjaren heen (2016-2018) nemen zij op vrijwillige basis deel aan vormingsactiviteiten en worden individueel begeleid naar een activeringstraject dat haalbaar is en op maat van elke moeder, dit kan onder de vorm van een job , een opleiding of een dagbesteding zijn.

Het voortraject biedt voldoende ruimte om in te zetten op het vergroten van hun netwerk en zet sterk in op het opbouwen van zelfwaardering, het zich goed voelen in zijn vel, talenten ontdekken en zelf actief keuzes maken.
Het voortraject wordt ondersteund door een stuurgroep waarin lokale  partners  met name het CAW, de Springplank-Welzijnsschakels , de VDAB en de Stad Sint-Niklaas mee richting geven aan het voortraject.

Financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF): 78.006,51 euro

 • OCMW Sint-Niklaas is promotor van de ESF oproep 313 – 5604.

In dit project zal gewerkt worden met de medewerkers art. 60 die beschikken over voldoende arbeidskwaliteiten, doch zichzelf moeilijk weten te presenteren en er niet in slagen om op zelfstandige wijze een duurzame job te vinden. Dit project begeleiding art 60 vormt een sluitstuk op de reeds bestaande trajectbegeleiding vanuit OCMW Sint-Niklaas. Het project stelt zich als doel om op een intensieve en zeer gepersonaliseerde wijze de kansen op doorstroming naar NEC of kwalificerende opleidingen ernstig te vergroten voor medewerkers art 60.

Com.Pact

Het OCMW als promotor organiseert samen met de partner VDAB intensieve voortrajecten voor een 50-tal kwetsbare laaggeschoolde of ongekwalificeerde jongeren (18-26 jaar) die er doorgaans niet in slagen om aansluiting te vinden bij het bestaande dienstverleningsaanbod (dienstverlening en tenders VDAB, tewerkstellingstrajecten OCMW). Het idee voor de ontwikkelen van deze voortrajecten is ontstaan vanuit een werkgroep van de convenant VDAB – OCMW en Stad Sint-Niklaas.

De beide partners zullen op een zeer laagdrempelige en aanklampende manier voorzien in de toeleiding van de jongeren.

Sleutelelementen binnen dit traject zijn:

  • aanbieden van een intensieve en duidelijke weekstructuur,
  • maximaal inzetten op succesverhalen,
  • de ruimte die aan jongeren wordt gegeven om te mogen falen,
  • inspelen op de leefwereld van de jongeren,  
  • connectie maken met plekken waar VDAB en OCMW-dienstverlening wordt geboden,
  • werken in een privébedrijf onder begeleiding van de OOC-instructeur  en de triowerking trajectbegeleider OCMW, trajectbegeleider VDAB en instructeur OOC...,
  • Daarnaast zijn een aantal triggers ingebouwd om jongeren te motiveren om het project tot een goed einde te brengen zoals een financiële tussenkomst in het behalen van het rijbewijs en een opleiding heftruck.

Financiële ondersteuning: 108.848,77 euro vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 108.848,77 euro vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF)

Talent.com

Met het project Talent.com wordt ingespeeld op een vacuüm dat ontstaan is door de nieuwe regelgeving Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor kwetsbare leefloongerechtigde volwassenen (+26 jaar) voor wie een tijdelijke werkervaring (nog) niet passend is.

Het project richt zich tot die mensen die niet klaar worden geacht om in te stappen in TWE maar voor wie TWE wel mogelijk een toekomstperspectief kan zijn, mits een competentieversterkend en oriënterend voortraject.

Deze trajecten worden aangeboden aan leefloon- en bijstandsgerechtigden. Een begeleiding duurt maximaal 6 maanden en eindigt met een warme overdracht naar andere vormen van activering of maatschappelijke dienstverlening.

In dit verhaal vertrekken we vanuit ‘het doen ‘ als gekozen methodiek. Vanuit observatie, oriëntatie en arbeidsmatige activiteiten op de werkvloer brengen we individuele mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart en koppelen we begeleidingsacties.

Deelnemers aan het project ontvangen een financiële stimulans van € 1,25 per uur.

Financiële ondersteuning: 144.323,99 euro vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 144.323,99 euro vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF)

 


  
  
 
 
 

 

  
  
  
  
 

Foto's: 
Nieuws Teasers: