VACATURES: doelgroepenwerker B1-B2-B3

VACATURES: doelgroepenwerker B1-B2-B3
Stad en OCMW zoeken doelgroepenwerkers. Als doelgroepenwerker wordt tewerkgesteld binnen een van de teams van de cluster welzijn van de stad en het OCMW Sint-Niklaas  

Wat houdt de job in: Je bent creatief en gemotiveerd en wil je samen met ons inzetten voor de klant. Je bent op zoek naar een job als:

 • burenbemiddelaar
 • medewerker taal- en holebibeleid
 • kansenwerker 

Daarnaast leggen we na de procedure een wervingsreserve aan, hieruit zullen we voor toekomstige functies ‘doelgroepenwerker’ putten. Als je bijgevolg geïnteresseerd bent in vb. kinderopvang, gezondheidspromotie, opvoedingsondersteuning, buurtwerk, medewerker alternatieve maatregelen, woonbegeleider, straathoekwerk, taalcoach, brugfiguur… kan je je ook kandidaat stellen.

Wie zoeken we: Je voldoet aan volgende voorwaarden op 8 september 2017: Alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Voor een statutaire functie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland  
 • Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België 
 • Je bent van onberispelijk gedrag 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • Je bezit een diploma dat toegang geeft tot niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

   • Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma: a) administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan. b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moet je 50 procent van de punten behalen. In totaal moet je minimum 60 procent van de punten te behalen.

Wat bieden we: Bij het stadsbestuur en het OCMW:

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering 
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling 
 • minimum bruto maandloon:
  contractueel/statutair B123:
  met 0 jaar anciënniteit: 2.437,59 EUR bruto
  met 12 jaar anciënniteit: 2.830.84 EUR bruto. 

de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse? Alleen de sollicitaties die ten laatste op 8 september 2017 bij het stadsbestuur/OCMW Sint-Niklaas toekomen worden aanvaard. De datum van registratie door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaatstelling is ingediend.

Je sollicitatie moet gebeuren ten laatste op 8 september 2017 met het door bij het stadsbestuur/OCMW ter beschikking gestelde formulier* vergezeld van je curriculum Vitae, een kopie van je diploma en een motivatiebrief. Bezorg dit aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

*Dit vind je terug in de infobundel onderaan deze pagina.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op afdeling personeel dienst HR, T 03 778 31 17 of E vacatures@sint-niklaas.be.

De stad en OCMW Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2017-08-09
Bijlagen Datum
infobundel doelgroepenwerker 09/08/2017 - 15:30