VACATURE: maatschappelijk assistent B1-B2-B3

VACATURE: maatschappelijk assistent B1-B2-B3
Het OCMW Sint-Niklaas zoekt maatschappelijk assistenten.

Wat houdt de job in: Vanuit deze verschillende teams wordt hulp- en dienstverlening gegeven op verschillende levensdomeinen zoals inkomen, onderwijs, kinderopvang,  huisvesting, activering,…

Daarnaast worden verschillende buurtgerichte of stadsgerichte preventieve en curatieve acties opgezet naar verschillende doelgroepen in de samenleving.

Wie zoeken we: U voldoet aan volgende voorwaarden op 8 september 2017: Alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Voor een statutaire functie: u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland  
 • Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België 
 • U bent van onberispelijk gedrag 
 • U geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • U bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • In het bezit zijn van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg.

 • U slaagt voor selectieproeven met volgend programma: a) administratieve vaardigheidstesten (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan. b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moet u 50 procent van de punten behalen. In totaal moet u minimum 60 procent van de punten te behalen.

Wat bieden we: Bij het stadsbestuur en het OCMW:

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering 
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling 
 • minimum bruto maandloon:
  contractueel/statutair B123:
  met 0 jaar anciënniteit: 2.437,59 EUR bruto
  met 12 jaar anciënniteit: 2.830.84 EUR bruto. 

De functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse? Alleen de sollicitaties die ten laatste op 8 september 2017 bij het OCMW Sint-Niklaas toekomen worden aanvaard. De datum van registratie door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaatstelling is ingediend.

Uw sollicitatie moet gebeuren ten laatste op 8 september 2017 met het door bij het OCMW ter beschikking gestelde formulier* vergezeld van je curriculum Vitae, een kopie van uw diploma en een motivatiebrief. Bezorg dit aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar wervingenselectie@sint-niklaas.be

*Dit vindt u terug in de infobundel onderaan deze pagina.

Voor meer inlichtingen kan u terecht op afdeling personeel dienst HR, T 03 778 60 52 of E wervingenselectie@sint-niklaas.be

Het OCMW Sint-Niklaas vindt u kwaliteiten belangrijker dan uw leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2017-08-09
Bijlagen Datum
infobundel maatschappelijk assistent 09/08/2017 - 15:07