VACATURE: logistieke hulp

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE: logistieke hulp
Je werkt in woonzorgcentrum, in samenwerking met en onder toezicht van het verzorgend personeel.  Je staat verpleegkundigen en verzorgenden bij met ondersteunende taken zoals: maaltijden bedienen en afruimen, verplaatsen van zorgvragers, bedden opmaken, kamers en dienstlokalen onderhouden en in orde brengen, eenvoudige administratieve taken en je beheert de  stock. Je helpt graag anderen en je bent goed in menselijk contact. Je werkt deeltijds in een ploegensysteem, met weekenddiensten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. u bent tot het wettige verblijf in België en tot de Belgische
    arbeidsmarkt toegelaten

2. u bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en
    politieke rechten

3. u bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig
    onderzoek door het OCMW)

WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

Om in de vacante betrekking aangesteld te kunnen worden, dient de kandidaat aan volgende wervingsvoorwaarden te voldoen:

1. In het bezit zijn van het attest zoals vervat in het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot
    vaststelling van de functie van logistiek assistent(e).

 2. Slagen voor de selectieprocedure

Bij de effectieve indiensttreding moeten de kandidaten aan alle aanwervingvoorwaarden voldoen.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten richten hun kandidatuur aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas

Alleen de kandidaturen die ten laatste op dinsdag 14 november 2017 bij het OCMW

Sint-Niklaas aankomen worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door het OCMW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van uw Curriculum Vitae en kopie van het attest logistiek assistent.

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kan voor max. 12 jaar  als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd.

Publicatiedatum

2017-10-27
Bijlagen Datum
infobundel logistieke hulp 27/10/2017 - 16:28