VACATURE: diensthoofd cultuurcentrum stadsbestuur statutair/contractueel voltijds/deeltijds

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
VACATURE: diensthoofd cultuurcentrum stadsbestuur statutair/contractueel voltijds/deeltijds
Als diensthoofd heb je de leiding over het cultuurcentrum van Sint-Niklaas en ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de programmatie. Samen met de andere leidinggevenden van de afdeling cultuur adviseer je het bestuur over culturele materies. Je bent secretaris van ACCSI vzw. Daarom zoeken we een gedreven coach, stressbestendig en resultaatgericht, met een passie voor cultuur.   

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:
- Op 14 maart 2017 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de    taalwetgeving):
  Voor een statutaire functie : u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese
   Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland
   Voor een contractuele functie : tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische
   arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België
- U bent van onberispelijk gedrag
- U geniet de burgerlijke en politieke rechten
- U bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst
   verbonden aan het stadsbestuur).

- Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan de kandidaten op de uiterste inschrijvingsdatum moeten voldoen: een diploma bezitten dat toegang geeft tot een niveau A: ofwel een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsscholieren kunnen deelnemen aan de selectieprocedure; ze moeten bij hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a) praktische en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

 Wat we bieden
-
aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en      hospitalisatieverzekering
- aangepaste vorming en een functionele loopbaan
- boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
- interessante verlofregeling

de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de    privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit

minimum maandloon (voltijds):

  • met 0 jaar anciënniteit: 2.987,26 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 3.903,26 EUR bruto.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?
Bezorg uiterlijk op 14 maart 2017 uw inschrijvingsformulier met een cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst HR, T 03 778 31 26 of E  vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2017-02-16
Bijlagen Datum
infobundel diensthoofd cultuurcentrum 16/02/2017 - 15:50