Stad en OCMW zoeken maatschappelijk assistenten B1-B2-B3 (VT/DT)

U wordt tewerkgesteld binnen een van de teams van de cluster welzijn van de stad en het OCMW Sint-Niklaas.  Vanuit deze verschillende teams wordt hulp- en dienstverlening gegeven op verschillende levensdomeinen zoals inkomen, onderwijs, kinderopvang,  huisvesting, activering,… Daarnaast worden verschillende buurtgerichte of stadsgerichte preventieve en curatieve acties opgezet naar verschillende doelgroepen in de samenleving.

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

* op 31 januari 2018 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

* voor een statutaire functie: u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland

* voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België

* van onberispelijk gedrag

* de burgerlijke en politieke rechten genieten

* lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur.

* bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:

voor maatschappelijk assistent welzijn B1-B2-B3: op de uiterste inschrijvingsdatum:

  • In het bezit zijn van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel
    maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg.

Uitzondering:

Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.  Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad en/of het OCMW.

* U slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen.

In totaal dient men gemiddeld 60 procent van de punten te behalen.

Wat we bieden

Bij het stadsbestuur en het OCMW :

* aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en      hospitalisatieverzekering

* aangepaste vorming en een functionele loopbaan

* boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

* interessante verlofregeling

* minimum maandloon :

CONTRACTUEEL/STATUTAIR B123

(voltijds):

* € 2.412,49 bruto (met 0 jaar anciënniteit).

* € 2.830,84 bruto (met 12 jaar anciënniteit).

(deeltijds):

* €  1.206,25 bruto (met 0 jaar anciënniteit).

* €  1.415,42 bruto (met 12 jaar anciënniteit).

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke      anciënniteit worden gevalideerd.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen :

U wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

  1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
  2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

U wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

U krijgt een contract voor 10 maanden. Bij gunstige evaluatie wordt u een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract). 

Interesse?

Alleen de kandidaturen die uiterlijk op woensdag 31 januari 2018 bij het stadsbestuur/OCMW Sint-Niklaas toekomen worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door bij het stadsbestuur/OCMW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van uw curriculum vitae en gevraagde documenten. 

Voor het stadsbestuur/OCMW :
Bezorg uiterlijk op woensdag 31 januari 2018 uw sollicitatiebrief en kandidaatstellingsformulier + CV + kopie van uw diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS EN aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de personeelsdienst van de stad : selectie en organisatie, T 03 778 31 22. 

De stad Sint-Niklaas en het OCMW vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Publicatiedatum

2018-01-09
Bijlagen Datum
Functiekaart 09/01/2018 - 15:46
Inschrijvingsformulier 09/01/2018 - 15:47