Preventieadviseur niveau 2 (deskundige PBW) B1-B2-B3

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Als preventieadviseur van het 2e niveau werk je actief mee aan het veiligheids- en welzijnsbeleid binnen een team en werk je samen met een teamcoördinator niveau 1 en een administratief medewerker. Je vervult de wettelijke taken en opdrachtenopgesomd in het KB interne dienst.

Wie we zoeken

Voor deelname aan de wervingsprocedure moeten de kandidaten aan volgende voorwaarden voldoen op dinsdag 19 september 2017:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • Tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten zijn
  Voor statutaire functie : onderdaan zijn van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland.
 • Slagen voor de selectieprocedure.

Bijkomende voorwaarde waaraan de kandidaten op de 19 september 2017 moeten voldoen:

 • een diploma bezitten dat toegang geeft tot niveau B : ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cylclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 

Bijkomende specifieke voorwaarden waaraan de kandidaten op de 19 september 2017 moeten voldoen:

 • getuigschrift ‘Veiligheidskundige niveau II’
 • 2 jaar relevante ervaring.

Wat mag u verwachten

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
  In totaal moet de kandidaat gemiddeld 60 procent van de punten behalen.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • nuttige relevante ervaring uit de privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit meetellen
 • minimum maandloon: statutair en/of contractueel:
Wat we bieden
 

-          voltijds B1 met 0 jaar ANC:

 • Statutair:
  • Bruto: 2.437,59
  • Netto: 1.652,67
  • Contractueel:
   • Bruto: 2.437,59
   • Netto: 1.635,00

 -          voltijds B1  met 12 jaar ANC:

 • Statutair:
  • Bruto: 2.830,84
  • Netto: 1.827,50
  • Contractueel:
   • Bruto: 2.830,84
   • Netto: 1.791,33

Het loon van een contractueel personeelslid ligt hoger omdat zij een werkbonus krijgen en een statutair niet. Het verschil verkleint wel naarmate het loon stijgt.

Algemene bepalingen:

U wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt vast aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 • voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 • de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

U wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

U krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden proef is het mogelijk dat u een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Interesse?
Solliciteer online ten laatste op dinsdag 19 september 2017 via het digitale inschrijvingsformulier ophttps://www.jobpunt.be/vacatures/preventieadviseur-niveau-2-deskundige-pbw-42166

Je kan hier ook een recent curriculum vitae en een kopie van je diploma uploaden.  Wanneer je voor het eerst solliciteert via het webplatform moet je eerst een kandidatenprofiel aanmaken.

Surf naar www.jobpunt.be voor meer informatie over de functie en het verloop van de selectieprocedure.  Je kunt hiervoor ook terecht via mail gent@searchselection.com

 
Publicatiedatum

2017-07-17
Bijlagen Datum
Functiekaart 17/07/2017 - 10:45