OCMW heeft verkavelingsplan klaar voor site ‘Ter Beke’ in Sinaai

OCMW heeft verkavelingsplan klaar voor site ‘Ter Beke’ in Sinaai

Het OCMW keurde op de raad van 16 maart 2017 haar verkavelingsplan goed  voor de verkaveling van een gedeelte van de gronden rond het voormalige rusthuis en rond de sportterreinen op de site Ter Beke aan de Vleeshouwersstraat in Sinaai. “Daarmee zet het OCMW een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling en herbestemming van de gronden op de site Ter Beke, zoals voorzien in het masterplan dat in 2013 is opgemaakt”, zeggen OCMW-voorzitter Mike Nachtegael en OCMW-secretaris Tjeu Van Diessen.

Op de site Ter Beke is sinds oktober de verbouwing bezig van het voormalige rusthuis Sint-Katharina tot 24 sociale huurflats en een dienstencentrum voor het OCMW. Onlangs kwamen stad en OCMW ook tot een grondenruil van ongeveer 3,5 ha: enerzijds koopt de stad een groot deel OCMW-gronden om de toekomst van de sportterreinen te kunnen blijven garanderen voor onder andere KFC Herleving Sinaai. Anderzijds verkocht de stad dan weer een stuk grond aan het OCMW zodat het OCMW de volledige verkavelbare grondoppervlakte in eigen bezit heeft.

Een masterplan met een zorgkamer, een sportkamer en een woonkamer voor de Sinaainaren

In 2013 stelde het OCMW een masterplan op over de herinrichting van de OCMW-site in Sinaai na een uitgebreide informatie- en participatieronde in Sinaai. Het masterplan geeft een nieuwe toekomst aan het voormalige rusthuis en de gronden rondom in een zorgkamer met de verbouwing van het voormalige rusthuis tot sociale huurflats en een dienstencentrum, een sportkamer waarvan de terreinen intussen zijn gekocht door de stad en een woonkamer voor de verkavelbare gronden.

“Met de renovatie van ons vroeger rusthuis tot 24 flats creëren we een alternatief woonaanbod voor senioren uit Sinaai, wat voor ons heel belangrijk is. Het dienstencentrum dat we erbij bouwen is dan weer een grote stap vooruit in het dienstenaanbod naar de senioren van Sinaai, want die zullen het dienstencentrum kunnen gebruiken voor allerlei activiteiten en kunnen er ook terecht voor bijvoorbeeld warme maaltijden”, aldus OCMW-voorzitter Mike Nachtegael, die zijn carrière in het OCMW-rusthuis van Sinaai begon als jobstudent. “En de realisatie van de woonkamer door middel van de verkaveling zal ook andere inwoners en geïnteresseerden de kans geven om op een betaalbare manier een eigen stek in Sinaai te verwerven”.

Het OCMW gaat zelf de ‘woonkamer’ verkavelen

Het OCMW heeft nu het verkavelingsplan klaar en gaat een verkavelingsaanvraag indienen. “Het OCMW kiest er uitdrukkelijk voor om zelf de gronden te verkavelen en wegenis, riolering en nutsvoorzieningen te voorzien om twee redenen”, aldus OCMW-voorzitter Mike Nachtegael en OCMW-secretaris Tjeu van Diessen: 

  • “Het OCMW kan de vormgeving van de verkaveling en daarmee ook de vormgeving van het dorp Sinaai naar de toekomst, meer sturen.
  • Zelf verkavelen zal het OCMW meer financiële middelen opleveren om te investeren in nieuwe zorgprojecten, wat ten goede komt aan de gemeenschap.”

Tegelijk met de goedkeuring van het verkavelingsplan is het OCMW ook gestart met het verplicht archeologisch onderzoek van de site, wat een wettelijke vereiste is. Tenzij er een belangwekkende archeologische vondst zou worden gedaan, zouden de werken in 2018 moeten kunnen starten.

Het OCMW kan vervolgens nog kiezen om de percelen individueel te verkopen of om delen van de verkaveling in handen te geven van private of openbare partners die er delen van realiseren.

Hoe zal de ‘woonkamer’ eruitzien?

In totaal is er ruimte voor 66 gesloten bebouwingen met 2 bouwlagen plus dak. 26 woningen zullen meergezinswoningen zijn met boven-beneden woningen met tuin beneden en terras voor de bovenwoningen. 40 woningen zijn grondgebonden rijwoningen in groepjes van 5 tot 8 woningen.

De woningen zullen allemaal gelegen zijn aan een hof met de tuinen naar het zuiden gericht. Bij de woningen is voldoende parkeergelegenheid voorzien, ofwel collectief, ofwel inpandig, ernaast of in de achtertuin.

De inrit naar de woonerven is via de Vleeshouwersstraat. De uitrit is via de verkaveling ‘Huysman’ en de Hooimanstraat.

Het OCMW zal dit verkavelingsplan ook nog toelichten op de Dorpsraad van Sinaai, en ruimer bekendmaken met een buurtbrief.

 

Contactpersoon persbericht

Lieve Van De Pontseele, tel. 03 778 60 10

Datum persbericht

2017-03-17