het OCMW zoekt een hoofdverpleegkundige

het OCMW zoekt een hoofdverpleegkundige
De hoofdverpleegkundige organiseert, onder leiding van de dagelijks verantwoordelijke, een professionele verpleging en verzorging binnen het woonzorgcentrum. Hij/zij stelt het verplegend en verzorgend personeel in staat een volwaardig thuismilieu te creëren voor de residenten, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld is aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de
    Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
2. u bent tot het wettige verblijf in België en tot de Belgische
    arbeidsmarkt toegelaten
3. u bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en
    politieke rechten
4. u bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig
    onderzoek door het OCMW)

Om in de vacante betrekking aangesteld te kunnen worden, dient de kandidaat aan volgende wervingsvoorwaarden te voldoen:
1. houder zijn van een bachelor diploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één 
    cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
2. houder zijn van een getuigschrift van kaderopleiding
3. minimum 1 jaar relevante werkervaring
4. je slaagt voor de selectieprocedure
 
Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector kunnen voor maximaal 12 jaren als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd.

KANDIDAATSTELLING
De kandidaten richten hun kandidatuur aan de heer Mike Nachtegael, voorzitter OCMW, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas
Alleen de kandidaturen die uiterlijk op 28 februari 2017 bij het OCMW Sint-Niklaas toekomen  worden aanvaard. De datum van registratie van de kandidatuur door het secretariaat wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.
De originele kandidaatstelling moet gebeuren via het door het OCMW ter beschikking gestelde formulier en moet vergezeld zijn van uw curriculum Vitae, kopie diploma en kopie getuigschrift van de kaderopleiding. 
 

Publicatiedatum

2017-02-07
Bijlagen Datum
INFORMATIEBUNDEL 07/02/2017 - 15:15